Nieuwsbrief 16 • september 2021

In deze 16de nieuwsbrief heten wij weer een groot aantal nieuwe vrienden welkom. Je kunt lezen wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben en ook hoe je ons de komende tijd kunt helpen om nog meer te doen.

Geef de Straat Terug
Samen met onze partner Wandelnet en met als speciale gast Marco te Brömmelstroet (hoogleraar Urban Mobility Futures) organiseerden wij op 11 mei een online conferentie over een doorstart van Geef de Straat Terug. De uitnodiging en het programma vind je op onze website bij de publicaties, de voorlopige resultaten staan in het overzicht van de bijeenkomsten. Op basis van deze resultaten zal het bureau Soigneurs een voorstel maken voor een doorstart, met aandacht voor o.a. draagvlak en financiering van het initiatief.

Wij hopen op een verdere krachtenbundeling. Daarmee zouden we een beter leefklimaat in woonwijken dichterbij kunnen brengen – en meteen ook weer een klein steentje kunnen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem wereldwijd.

Krachtenbundeling voetgangers
Tijdens de conferentie over Geef de Straat Terug werd geconstateerd dat dit initiatief te veel rust op de schouders van de Fietsersbond en dat een krachtige voetgangersorganisatie nog steeds ontbreekt.

Dat was voor ons aanleiding om andere organisaties en personen die opkomen voor de voetganger op te roepen tot samenwerking. In onze brief gaven we ook twee concrete voorbeelden van mogelijke krachtenbundeling. Een maand later kwamen vertegenwoordigers in Utrecht bijeen. Men was het erover eens dat er meer samengewerkt moet worden. Er kwam een actielijst en ons aanbod om namens de deelnemers te zorgen voor het noodzakelijke voetgangersgeluid binnen de Verkeersveiligheidscoalitie werd aangenomen. Onze partner Wandelnet zal zich inzetten voor de gezamenlijke vertegenwoordiging binnen de Mobiliteitsalliantie. Eind augustus werd het overleg in Utrecht voortgezet. Het Charter for Walking wordt gebruikt als gemeenschappelijk uitgangspunt.

Veilige ruimte in woonwijken
De directeur van de SWOV hield in het vakblad Verkeerskunde een pleidooi voor een structurele aanpak gericht op het creëren van veilige ruimte voor voetgangers en spelende kinderen in nieuw te bouwen woonwijken. Hij stelde dat als er geen goed trottoir aanwezig is, de maximum snelheid voor het verkeer niet 30 maar 15 km/uur zou moeten zijn. Deze oproep werd mede ondersteund door de directeuren van VVN en CROW. Een prima plan! Nu nog de realisatie – zowel op Rijksniveau als lokaal. Hier ligt een belangrijke taak voor een krachtige voetgangersorganisatie. Wij hebben in ieder geval de voorgestelde aanpak voorgedragen voor de Loopaward van Ruimte voor Lopen.

Het was ook aanleiding om het nuttige pionierswerk dat onze voorganger woonERFgoed 10 jaar geleden verrichtte tot in de Tweede Kamer toe weer in de schijnwerpers te zetten.

Meedenken en meedoen
Binnen de krachtenbundeling van voetgangersorganisaties zullen wij ons nog sterker richten op de landelijke aanpak zoals de eerdergenoemde Verkeersveiligheidscoalitie en de realisatie van bovengenoemde voorstellen van SWOV, CROW en VVN.

In dat kader vragen we jullie om kennis te nemen van onze nieuwe vacatures op de website. Als onze koers je aanspreekt, neem dan contact op. Ook vormgevers en mensen die filmpjes kunnen maken worden nog steeds gezocht. Als je wilt meedenken en meewerken, laat vooral van je horen.

En donateurs, weer bedankt!

En verder…
…ontvingen de schrijvers van Het Recht van de Snelste de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek.

…behandelt de Correspondent de vraag hoe het komt dat jij je overburen wel of niet kent.

…wordt nog steeds het nieuwe woonerfbord gemist.

…wijst de directeur van Jantje Beton op het belang van brede stoepen voor een gezonde jeugd.

…wordt er veel gepubliceerd over het belang van de voetganger – wat het des te schrijnender maakt dat het Rijk de professionele belangenbehartiging van voetgangers heeft laten verdwijnen.

…kwam er veelbelovend nieuws uit de stad Groningen over het teruggeven van straten aan bewoners.

…worden we ook blij van de buurtbankjesdag. Die staat op het programma voor zondag 12 september.