Nieuwsbrief 18 • juli 2022

Lobby voor ‘stapvoets’: signalen zijn veelbelovend

Een van onze aandachtspunten is de woonstraat zonder (voldoende) trottoir. Al lang pleiten wij ervoor om deze straten te koesteren als woonerven met een maximumsnelheid van 15 km/uur (‘stapvoets’). Wij hebben de regering gevraagd om voor dit type straten een ‘afwegingskader’ op te stellen, zoals dat ook al bestaat voor 30 km-straten. Dat zou het voor gemeenten makkelijker maken om ‘stapvoets’ in te voeren.

Gelukkig lijkt hier nu schot in te zitten. De Minister heeft toegezegd dat het CROW voor de zomer advies zal uitbrengen. In dat advies zal de mogelijkheid van een wettelijk afwegingskader worden meegenomen. Ook zal er een relatie worden gelegd met de digitale snelheidskaarten zoals die in rijassistentie-systemen van auto’s worden gebruikt.

De verwachting is dat de Tweede Kamer in het najaar verder zal praten over dit onderwerp.


Jan Torenstra neemt afscheid als voorzitter…

Vanaf de oprichting van MENSenSTRAAT in 2013 is Jan Torenstra onze voorzitter geweest. Hij heeft dat, altijd met een opgeruimd gemoed, op inspirerende wijze gedaan. Helaas ging in de corona-periode zijn steeds beperktere gezichtsvermogen hem parten spelen. Er werd steeds meer via zoom vergaderd en het vele lezen viel hem steeds moeilijker. Jan heeft dit voorjaar afscheid genomen als voorzitter.

Wij zijn Jan enorm dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Gelukkig gaat hij niet helemaal weg bij MENSenSTRAAT: als adviseur blijft hij beschikbaar om de huidige bestuursleden bij te staan.


…en Peter Jonquiere is zijn opvolger

Peter Jonquiere heeft Jan inmiddels opgevolgd als voorzitter van MENSenSTRAAT. Peter was bijna 50 jaar werkzaam als stedenbouwkundige in Nederland en daarbuiten. Gaandeweg raakte hij ervan overtuigd dat ‘omgekeerd ontwerpen’ de basis moet zijn voor de inrichting van de openbare ruimte: ‘de voetganger op 1’. Dit principe paste hij zo veel mogelijk toe in zijn werk als stedenbouwkundig adviseur bij de bureaus DHV, Zandvoort Ordening & Advies, Royal Haskoning en ook later na zijn pensionering in 2003 als zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Peter was bijna 25 jaar actief bestuurslid bij de Voetgangersvereniging en 5 jaar hoofdbestuurslid van 3VO, de verkeersveiligheidsorganisatie die ontstond toen VVN, Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang moesten fuseren.

De oprichting van MENSenSTRAAT, waar hij lid van de kerngroep werd, bood hem de kans zich opnieuw in te zetten voor een menswaardige openbare ruimte: ‘de Mensenstad’.

 

En verder…

–    Hield professor Marco te Brömmelstroet op 3 juni (na 2 jaar Corona-vertraging) zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Amsterdam.

–    Presenteerden Marco te Brömmelstroet en Thalia Verkade, als vervolg op de actie Geef de straat Terug, de nieuwe website Van50naar30. Daarop staat o.a. een manifest met vijf principes voor een rechtvaardige straat. U bent van harte uitgenodigd om dit te ondertekenen.

–    Is er sinds kort nóg een leuke nieuwe beweging actief onder de naam Spelende Burgers, met een Manifest en een kleurrijk krantje.

–    Is er een Engelstalige versie verschenen van het boek Het Recht van de Snelste, getiteld Movement.

–    Heeft de gemeente Groningen een zeer inspirerende ‘Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte van Groningen’ uitgebracht. Daarin staat de menselijke maat (= voetganger) centraal.

–    Heeft MENSenSTRAAT haar beleidsplan voor 2022 en Jaarverslag 2021 gepresenteerd. U kunt het hier bekijken.