Roep om andere verkeersveiligheidsaanpak wordt sterker

In de NRC verscheen op 28 augustus een artikel van hoogleraar Marco te Brömmelstroet en journalist Thalia Verkade (de Correspondent): ‘Kinderen moeten oppassen voor auto’s. En dat is niet normaal.’  Hierin roepen zij op tot een brede discussie over een structurele aanpak van verkeersveiligheid.

In het artikel bepleiten te Brömmelstroet en Verkade een inrichting van de publieke ruimte waarbij verkeersveiligheid voor kinderen en andere kwetsbaren als vanzelfsprekend is ingebakken. Een inrichting allereerst voor mensen in plaats van voor gemotoriseerd verkeer. Eerder schreven te Brömmelstroet en Verkade over dit onderwerp al het boek ‘Het Recht van de Snelste’.

Voor MENSenSTRAAT zijn deze publicaties een belangrijke steun in de rug. Sinds onze oprichting in 2013 zetten wij ons in voor inclusieve mobiliteit, waarbij kinderen, ouderen en andere kwetsbaren (die samen de helft van de bevolking uitmaken!) ruim baan krijgen. Ook hebben wij er steeds op gewezen dat het begrip ‘verkeersslachtoffer’ vaak te beperkt wordt gedefinieerd. Niet alleen de doden en gewonden zijn slachtoffer, maar ook de mensen die door de dreiging van het gemotoriseerde verkeer van de straat worden verdrongen.

De traditionele aanpak van verkeersveiligheid, zoals VVN die nastreeft, lijkt in Nederland nog altijd leidend te zijn. Daarbij wordt het door auto’s beheerste verkeerssysteem als uitgangspunt genomen, en wordt kwetsbare verkeersdeelnemers geleerd zich aan te passen. Maar Nederland verdient beter.  

In het NRC-artikel kwam ook de teloorgang van de brede fusie-organisatie 3VO met de expertise voor een andere aanpak nog even langs, die VVN uit het geheugen probeert te wissen.

Maar een alternatief voor wat VVN vergeet gloort. Een aanpak van verkeersveiligheid die begint bij veilige en uitnodigende ruimte bij de voordeur en die tot lopen en fietsen uitnodigt.

De petitie Geef De Straat Terug van de Fietsersbond met steun van een aantal relevante belangenorganisaties kan de basis daarvoor vormen.

MENSenSTRAAT is er klaar voor om hieraan substantieel bij te dragen, als VVN het zich ten onrechte toegeëigende subsidiedeel, verkregen als 3VO, teruggeeft. En zo de fusie netjes afrondt.

Rapport SWOV: Voetgangersveiligheid

De SWOV publiceerde deze maand het rapport Voetgangersveiligheid – Verkenning van onveiligheid, oorzaken en beleidsmogelijkheden. Hierin verkennen de auteurs R. Methorst en J.P. Schepers welke kennis en gegevens over voetgangersveiligheid (verkeersongevallen en valincidenten in de openbare ruimte) beschikbaar zijn, welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn en welke belangrijke kennisleemten er zijn, gezien de behoefte om voetgangersveiligheidsbeleid te ontwikkelen. Een samenvatting van het rapport is te vinden op de website van de SWOV. Het volledige rapport is hier ook te downloaden.

Voetgangersveiligheid
Verkenning van onveiligheid, oorzaken
en beleidsmogelijkheden
Uitgave: SWOV, 2020
Auteurs: Schepers, J.P.; Methorst, R.

Internationale samenwerking binnen IFP

Kort na onze oprichting in 2013 zijn wij lid geworden van de International Federation of Pedestrians IFP. Daarbij stappen wij weer in de voetsporen van de eerdere Voetgangersvereniging.
In het najaar van 2019 ontvingen we als Nederlandse partner tijdens de internationale voetgangersconferentie Walk21 in Rotterdam onze wereldwijde partners van de IFP.
Walk21 is een kleine internationale organisatie onder leiding van Jim WALKER, die periodiek de internationale congressen organiseert. Ook heeft Walk21 het Charter for Walking ontwikkeld dat door MENSenSTRAAT in Nederland is geïntroduceerd. Walk21 is ook weer lid van de IFP.

Lobby
De belangrijkste activiteit van de IFP is lobby voor betere voorzieningen voor de voetganger. Om daar een voorbeeld van te geven hier de presentatie (8 min) van IFP voorzitter Geert van Waeg in Stockholm tijdens de WHO ministersconferentie over verkeersveiligheid. Aan het eind werd de Stockholm verklaring aangenomen waarin o.a. werd opgeroepen om meer werk te maken van verkeersveiligheid en om bijvoorbeeld 30 km/uur als maximumsnelheid in de bebouwde kom te realiseren.

Ook de SWOV
Op de site het Strategisch Plan Verkeersveiligheid benadrukt directeur Peter van der Knaap van de SWOV het belang van “een ‘safe system’ met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers: Verbind verkeersveiligheid met leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, betaalbare mobiliteit en inclusiviteit.” Wij kunnen ons daarin goed vinden, net als in de nadruk die de SWOV legt op een betere infrastructuur en verkeershandhaving (op alcohol en te hard rijden).

Geert van Waeg leidt het IFP-overleg in oktober 2019. Op de voorgrond onze afvaardiging Peter Jonquiere en Janneke Zomervrucht.

Persbericht: Mooi, een Platform voor lopen, maar wat is er met de voetgangersvereniging gebeurd?

PERSBERICHT

Delft, zondag 6 oktober 2019

Mooi, een Platform voor lopen, maar wat is er met de voetgangersvereniging gebeurd? Op 9 oktober wordt tijdens WALK21 het Platform Ruimte voor Lopen gepresenteerd. MENSenSTRAAT is hierin een van de partners en steunt van harte dit initiatief. Helaas is het vooralsnog vooral gericht op meer lopen (voor wie die keuze heeft) en de maatschappelijke voordelen van lopen. Het heeft nog nauwelijks aandacht voor veilige ruimte en noodzakelijke voorzieningen voor alle soorten voetgangers, van jong tot oud. De kleine vrijwilligersorganisatie MENSenSTRAAT komt op voor de belangen van de brede, heel diverse groep van mensen te voet, die van de straat gebruik (willen) maken. Bijvoorbeeld voor kinderen en ouderen is de straat steeds minder aantrekkelijk geworden. Wij hopen dat dit aspect ook onderdeel zal worden van het Platform. Professionele belangenbehartiging hiervoor ontbreekt jammerlijk, terwijl die er wel degelijk is geweest.

Er waren zo’n twintig jaar geleden twee kleinere voetgangersorganisaties: Kinderen Voorrang en de Voetgangersvereniging. Gestimuleerd door het Ministerie fuseerden zij met het grotere VVN tot 3VO: een nieuwe organisatie met nieuwe statuten, met oog voor duurzaam veilige inrichting voor de voetganger en inclusieve mobiliteit. Bij de twee kleinere partners werkten samen zo’n 20 medewerkers, en zij brachten bij de fusie menskracht, expertise en hun bescheiden (samen een/zesde) subsidiedeel in. Aanvankelijk werd de brede doelstelling nagestreefd, maar al ras werd 3VO weer omgedoopt in VVN en verlegde deze weer steeds meer de focus naar voornamelijk gedragscampagnes. Er was geen aandacht meer voor veilige loopruimte en andere vormen van inrichting en regelgeving ten gunste van de voetganger.

Dit was aanleiding voor de oprichting van MENSenSTRAAT, een vrijwilligersorganisatie die in zes jaar onmiskenbaar een plaats heeft verworven op het snijvlak van verkeersveiligheid en openbare ruimte. Dit jaar worden bij VVN de statuten geheel gewijzigd, en is er geen spoor meer over van het oorspronkelijke 3VO. De professionele belangenbehartiging voor de voetgangers is hiermee definitief verdwenen.

OPROEP:
Wij roepen politiek en overheid op om te zorgen voor een evenwichtige toekomst van Ruimte voor Lopen door de eerdere bescheiden voetgangersgelden voor belangenbehartiging voor verkeersveilige ruimte weer terug te laten komen. Wij zijn klaar om over de uitwerking hiervan met het Ministerie van gedachten te wisselen.

Samenwerken: Lobby voor gezonde mobiliteit doe je niet alleen

In januari 2019 is op initiatief van Wandelnet, CROW en Ministerie van I&W een  samenwerkingsverband gestart van een groot aantal organisaties op het gebied van verkeer, leefomgeving, gezondheid, sport, milieu, recreatie en landschap. Het doel is te komen tot een . Dit om lopen te stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren. Zo’n samenwerkingsverband is eerder toegepast op fietsgebied onder de naam ‘Tour de Force’.

Een aantal gemeenten en provincies heeft al toegezegd dit loop-initiatief te ondersteunen.  MENSenSTRAAT is hierbij natuurlijk ook betrokken. Wij kunnen geen financiële bijdrage leveren, maar wel een inhoudelijke. Overigens zijn wij van mening dat er nog meer expertise kan worden aangeboord, bijvoorbeeld via Milieudefensie, dat nog niet is vertegenwoordigd. Ook missen we binnen het samenwerkingsverband nog aandacht voor het recreatieve ‘lopen’ van kinderen, de ruimte voor spelen op straat en het ‘verblijven’. Wij zullen ons er voor inzetten dat deze invalshoek ook op tafel komt. Het Platform Ruimte voor Lopen zal eind van dit jaar officieel van start gaan.

Samenwerken
Over samenwerken gesproken: dat is een wezenskenmerk van MENSenSTRAAT.  Al vanaf onze oprichting organiseren wij netwerkbijeenkomsten als vorm van verkennende samenwerking. Het begon in 2013 met en bij de ouderenbond ANBO, en verder kwamen wij o.a. bijeen bij de Fietsersbond, KpVV/CROW, Rover, SWOV en een aantal gemeenten. Op de website staat een overzicht.

Wandelnet is de eerste organisatie waarmee sinds zomer 2015 de samenwerking structureler is geworden. Samen waren wij te gast bij de ANWB, waar wij ons lieten informeren over hun project Verkeer in de Stad. Daarna is een reactie vanuit voetgangersperspectief opgesteld. Dit document kan nuttig zijn bij de lokale inzet van het Charter for Walking.

Gezond en duurzaam
Eind 2016 is een brede coalitie voor actieve, gezonde en duurzame mobiliteit ontstaan, waar MENSenSTRAAT deel van uitmaakt. De andere organisaties zijn de Fietsersbond, Wandelnet, ROVER, Milieudefensie en Natuur&Milieu. Ten behoeve van  de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de coalitie aan CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Deze benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden.

Ter gelegenheid van de van de Provinciale verkiezingen verschijnt in maart 2019 een notitie met aanbevelingen aan de provincies voor actief, gezond en duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook steunt deze coalitie het Charter for Walking en heeft zij bij de Nederlandse versie van het Charter for Walking de appendix met aanbevelingen voor de Nederlandse praktijk geformuleerd.

Veilig Verkeer Nederland
Een samenwerking voor (verkeers)veilige ruimte is helaas nog niet tot stand gekomen. Na de welwillende reactie van de Minister op onze brief hebben wij het bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgenodigd voor verkennend overleg bij de SWOV. Helaas gaf VVN opnieuw voor voetgangers en spelende kinderen.

Erik Asmussen, pionier voor veilige en inclusieve mobiliteit

Dit najaar overleed op 94-jarige leeftijd onze inspirator Erik Asmussen, oud-directeur van de SWOV. In de Volkskrant memoreerde zijn opvolger bij de SWOV zijn werk op de volgende manier: ‘Hij liep niet alleen zijn tijd vooruit in de manier waarop hij over verkeersveiligheid nadacht, hij wees ons ook de weg vooruit. Zijn belangrijkste publicatie, die pas na zijn pensioen tot stand kwam, vond hij zelf De nieuwe Normmens. Hierin pleit Asmussen ervoor om het verkeerssysteem niet af te stemmen op optimaal fitte, jonge mensen maar op kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Zij zouden de ‘nieuwe norm’ moeten zijn bij het inrichten van de openbare ruimte.

Veilig, maar dan voor iedereen
Erik Asmussen heeft met veel daadkracht het vakgebied verkeersveiligheid ontwikkeld. Centraal stond een systeembenadering, met als basis een infrastructuur (engineering) die het gewenste veilige gedrag stuurde. In woonwijken kwamen de eerste drempels voor de gewenste snelheid. Maar na zijn pensioen ontstond bij hem het inzicht dat dit niet genoeg was.

Hij merkte dat Duurzaam Veilig onvoldoende voorwaarden bood voor veilige mobiliteit van de meer kwetsbare helft van de bevolking. In De nieuwe Normmens signaleerde hij de dreigende werking van een gemotoriseerd verkeerssysteem, die hijzelf ook ging ervaren. Omdat kwetsbare verkeersdeelnemers uit angst mobiliteit gaan verwijden, wordt hun bewegingsvrijheid beperkt. Zo worden kwetsbaren dan ‘mobiliteitsslachtoffers’, zoals Asmussen het noemde. Om deze ontwikkeling te voorkomen, zijn verdere aanpassingen aan het systeem nodig, schrijft Asmussen. Zo vereist menging met voetgangers een stapvoetse snelheid.

Verdrongen mobiliteit
In 2010 presenteerde Geert Hendriks Verkeersslachtoffers anders bekeken. Hij schrijft dat ‘het verkeer ook andere slachtoffers veroorzaakt, met name onder kwetsbare weggebruikers. Velen kunnen door verkeersdreiging of beperkingen van de infrastructuur niet gaan en staan waar ze willen. We spreken dan van verdrongen mobiliteit.’ Uit meerjarig onderzoek, gestart door de toenmalige  Voetgangersvereniging, blijkt dat het aantal kinderen dat zelfstandig naar school gaat in 15 jaar tijd fors is afgenomen. Over verdrongen mobiliteit  bij ouderen gaat onze Ouderennotitie.

Bedreigend en dodelijk
De dreigende werking en het gevaar van gemotoriseerd verkeer wordt nog steeds flink onderschat. Als een voetganger wordt aangereden door een auto die 30 km/uur rijdt, is de kans op overlijden 5%. Het is ondenkbaar dat een dergelijke risicokans in de luchtvaart zou worden geaccepteerd. Volgens onderzoek van de Fietsersbond is de overlijdenskans bij een botsing bij een oudere fietser trouwens nog groter.

Inclusief in de praktijk: steden voor 8 tot 80
In 2015 werd Gil Penalosa, het gezicht van het internationale 8-80cities netwerk, ingevlogen uit Canada om Nederland tijdens het Nationale Fietscongres enthousiast te maken voor inclusieve mobiliteit, spelen, lopen en fietsen op straat – van jong (8) tot oud (80).
Door dit bezoek is in Rotterdam veel creatieve energie ontstaan. De gemeente heeft dit project gefaciliteerd en in september 2016 werd het eerste ‘Open Streets’-evenement in Nederland gehouden.

Inclusief in theorie: Karel Martens
Karel Martens ontwikkelde hiervoor een theoretisch kader: Transport Justice. Het ontbreken van inclusieve mobiliteit  definieert hij als mobiliteitsarmoede. Hij gebruikt de volgende definitie: ‘The measurement of accessibility is thus a measurement of the risk of participation poverty, i.e. of the chance that a person will experience a lack of activity participation due to problems in accessibility’. Het is aannemelijk dat de door  Hendriks beschreven verdrongen mobiliteit hier binnenvalt. Meer over de rechtvaardige mobiliteit is te lezen in ‘Ruimte en Wonen’.

Mobiliteitsarmoede volgens het KiM
In opdracht van het Ministerie heeft het Kim, het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, verkennend onderzoek gedaan over mobiliteitsarmoede. Het rapport bevat een conceptueel model waarbij ‘sociale uitsluiting’ centraal staat. Daarnaast worden belemmeringen van deelname aan het maatschappelijk leven verkend.

Zo wordt de dalende mobiliteit en daarmee gepaard gaande eenzaamheid bij ouderen gesignaleerd, maar wonderlijk genoeg komen verkeersonveiligheid en verdrongen mobiliteit niet in het model voor. Ook de noodkreet van Jantje Beton – er wordt dramatisch minder buiten gespeeld en dus verdwijnt het maatschappelijk leven uit de buurt – heeft het Kim niet bereikt. Maar er is hoop: er is vervolgonderzoek naar mobiliteitsarmoede in Nederland voorgesteld.

Laatste interviews met Asmussen
Kort voor zijn overlijden zijn in de vakpers nog twee interviews met Erik Asmussen verschenen.
In Verkeersnet staat een verslag van een gesprek dat Peter van der Knaap, de huidige directeur van SWOV samen met VU-onderzoeker en MENSenSTRAAT adviseur Berry den Brinker met Asmussen had.
Nettie Bakker sprak met Asmussen voor o.a. over de gangbare auto-optiek die in de verkeerswereld in 1996, bij het verschijnen van de Nieuwe Normmens gehanteerd werd (en eigenlijk nog steeds gehanteerd wordt).

Uit beide interviews blijkt een grote waardering voor het werk van Erik Asmussen. Het is van groot belang dat zijn werk wordt voortgezet: op weg naar een voor iedereen uitnodigende en veilige openbare ruimte.

16 november 2018: Netwerkbijeenkomst ‘De kindvriendelijke straat’

Veilige en uitnodigende ruimte voor kinderen om te spelen op straat (ook gewoon voor de deur) en veilige routes naar speelplekken, school etc zijn enorm belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. In het recente rapport ‘De stad als gezonde habitat‘ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) wordt benadrukt dat de openbare ruimte van de stad die gezonde ontwikkeling kan stimuleren. Aan de andere kant wordt in de verkeerswereld te vaak de speelse mobiliteit van kinderen niet gezien. Het Verkeersveiligheidsmanifest waarop het Ministerie I&W haar verkeersveiligheidsplan baseert, is helaas een schrijnend voorbeeld. Zonder specifieke aandacht voor kinderen worden trottoirs bij de verdeling van ruimte sluitpost, worden woonerven al te gemakkelijk parkeerterreinen en komt er niets terecht van de mooie aanbevelingen van de Rli.

In dat kader willen wij stil staan bij de expertise en de belangenbehartiging voor de kindvriendelijke straat en zelfstandige mobiliteit van kinderen. Hoe kunnen we het kader van de Rli betere handvatten geven en die de verkeerswereld aanreiken? Met deze bijeenkomst willen wij daartoe kansrijke alternatieven inventariseren, formuleren en bij voorkeur in de verkeerswereld presenteren. We beginnen zeker niet bij nul, er zijn zeker al publicaties waar we verder op kunnen bouwen. Het Childstreetproject (2005-2009) met de afrondende conferentie door het KpVV/CROW is een voorbeeld.

Hoe brengen we het abstracte gedachtengoed van gezonde habitat in praktijk, waar en hoe kunnen wij onze invloed aanwenden? Helaas is de Straatspeeldag, opgezet door Kinderen Voorrang! als jaarlijks moment om samen met duizenden straatgroepen aandacht te vragen, door VVN gestopt. Is de omgevingsvisie nu een goed kader en hoe pakken wij dit samen aan?

Plaats en datum
Vrijdagmiddag 16 november, 14 – 16.00 uur, bij de VNG in Den Haag.

Programma en partners
Deze bijeenkomst organiseren wij samen met het VNG-netwerk ChildFriendlyCities (LINK: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/child-friendly-cities ) en vindt dan ook plaats op het hoofdkantoor van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG.

Na enkele korte inleidingen gaan we samen aan het werk en worden de deelnemers gevraagd over aanbevelingen mee te denken. In de komende maanden wordt het programma verder uitgewerkt.

Nadere informatie en aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@mensenstraat.nl  Na aanmelding ontvangt u nadere informatie. Heeft u al inhoudelijke ideeën of suggesties over het onderwerp  dan horen wij graag van u: info@mensenstraat.nl.

Brief aan Minister: neem regie over de benenwagen

Dinsdag 27 maart 2018 was een mooie dag voor lopend Nederland. In de Tweede Kamer was er in het debat over maatregelen verkeersveiligheid unanieme steun voor het Charter for Walking. MENSenSTRAAT heeft zich hiervoor in de aanloop naar het debat zeer ingespannen, en wij zijn dan ook blij met het resultaat. Wij vragen ons wel af, hoe de Minister de steun voor het Charter gaat vertalen in beleid.

De praktijk in het land is dat gemeenten aarzelen om voetgangersbeleid op te pakken. Dat vinden wij begrijpelijk: terwijl er landelijk veel wordt geïnvesteerd in de  veiligheid van de auto en intussen ook de fietser, ontbreekt voor voetgangersveiligheid een landelijke regie met stimuleringsmaatregelen.

In dat kader hebben wij recentelijk Minister van Nieuwenhuizen in een brief gevraagd om ook regie te gaan voeren voor veilige ruimte voor de benenwagen. Lopen is immers de smeerolie van ons mobiliteitssysteem.

Daarnaast hebben we ervoor gepleit dat de landelijke overheid net als in het verleden weer steun gaat geven aan een adequate, structurele en professionele belangenbehartiging van de lopende mens in brede zin (voetgangers, kinderen, ouderen en gehandicapten). MENSenSTRAAT is bereid om daar samen met partners invulling aan te geven.

De volgende commissievergadering verkeersveiligheid is op 13 september. Voor die tijd willen wij weer met Kamerleden hierover gesproken hebben.

 

 

 

31 mei: Voorjaarsbijeenkomst MENSenSTRAAT

Op donderdagmiddag 31 mei bent u van harte welkom bij de Voorjaarsbijeenkomst van MENSenSTRAAT in Rotterdam. Wij gaan in gesprek over het thema ‘Gezonde stad = MENSenSTAD’. Gezamenlijk gaan wij verkennen hoe de mens in de grote stad de maatgevende factor kan worden bij het inrichten van de leefomgeving. Wij zijn te gast bij de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag.

Kijk hier voor het uitgebreide programma van de Voorjaarsbijeenkomst.
Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@mensenstraat.nl.

De benenwagen krijgt aandacht in de Tweede Kamer

In november heeft MENSenSTRAAT contact opgenomen met nieuwgekozen leden van de Tweede Kamer, om aandacht te vragen voor voetgangers.

Ook hebben wij ons in november aangemeld bij de grote Verkeersveiligheidscoalitie en tegelijk concrete voorstellen aangedragen om ook aandacht te schenken aan de gewone voetganger.

De nieuwe Tweede Kamer kwam op donderdagmiddag 14 december 2017 voor het eerst bijeen om over verkeersveiligheid te praten. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde voor ook de ongevallen van voetgangers onderweg te gaan registreren. Meer hierover in . Een mooi begin.

Het verkeersveiligheidsoverleg werd vervolgd op dinsdag 13 maart 2018. Op de agenda stond de brief Maatregelen Verkeersveiligheid van de Regering. Daarin veel aandacht voor de auto, maar niet voor de mensen die gewoon te voet over straat gaan. Voor ons aanleiding om op grond van eerdere gesprekken een nieuwe brief op te stellen en verder te gaan met de gesprekken met commissieleden.

Tijdens dit overleg bleek er al meer aandacht en steun voor onze voorstellen. Afrondend stelde Minister van Nieuwenhuizen vast: ‘Dan de voetgangers. In overleg met BZK en de VNG zullen we bekijken of daar voldoende aandacht voor is. Ook in het kader van de NOVI zullen wij dat graag met de collega’s van BZK en ook met de VNG bespreken. We moeten inderdaad ook, zoals dat zo mooi is gezegd, aandacht hebben voor de benenwagen.’

Moties
Twee weken daarna zijn een aantal moties plenair in stemming geweest. Een motie om het Charter for Walking te stimuleren werd met algemene stemmen aangenomen.
Ook een motie om voetgangersbeleid een prominent aandacht te schenken in de NOVI (Nationale Omgevings Visie) werd aangenomen. Een motie over een betere registratie van voetgangersongevallen haalde het niet. Mogelijk speelde mee dat het Ministerie hier al onderzoek naar doet.

Hoe nu verder
Wat kunnen we van onze Minister verwachten? In de special van meldt
Minister Cora van Nieuwenhuizen dat ze zich persoonlijk hard maakt voor een daling van het aantal doden en gewonden in het verkeer. ‘Velen hebben een rol bij het bevorderen van de verkeerveiligheid. Ik heb daarbij een regierol en kijk hoe ik kan stimuleren en ondersteunen’, aldus de minister.

De minister heeft in de Kamer toegezegd ook aandacht te gaan hebben voor de benenwagen. We zijn benieuwd, ook gezien de steun voor het Charter in de Tweede Kamer, wanneer dat zich gaat vertalen in beleid.

Meer duidelijkheid gewenst over verkeersregels in woonerven

MENSenSTRAAT vindt meer duidelijkheid over de verkeersregels in woonerven zeer gewenst. Woonerven hebben vaak geen trottoir. Voetgangers moeten de gehele straat veilig moeten kunnen gebruiken – vandaar de lagere stapvoetse snelheid van hoogstens 15 km/uur.

De specifieke verkeersregels die gelden binnen woonerven zijn de laatste tijd wat buiten beeld geraakt door de vele aandacht voor 30 km/uur-gebieden. De regels van het erf moeten meer bekendheid krijgen, maar het Rijk laat dit te veel liggen. De onduidelijkheid van regels in woonerven is een probleem in bijna alle gemeenten in Nederland. Zo’n 20% van alle woningen in Nederland staat in een woonerfwijk (zie ook: Wikipedia).

Initiatieven op lokaal niveau
In enkele gemeenten zijn al initiatieven genomen om de regels in woonerven duidelijker te communiceren. Zo heeft de gemeente Zoetermeer heeft in 2017 alle woonerfborden voorzien van een 15 km/uur-sticker. De afgelopen jaren waren op verzoek van bewoners al in verschillende woonerven 15-km/uur-stickers geplaatst. Nu is er dus voor gekozen om deze verduidelijking van de verkeersregels in alle woonerven binnen de gemeente door te voeren.

In de gemeente Rijswijk is al in 2011 een vergelijkbaar initiatief genomen, op verzoek van bewoners van de woonerfwijk Leeuwendaal. De Rijswijkse verkeerswethouder Jense presenteerde vervolgens in 2012 samen met woonERFgoed en Jantje Beton in de Tweede Kamer een petitie met een ontwerp voor een woonerfbord waarin een 15 km/uur-bordje was geïntegreerd. Helaas kwam het kabinet met het weinig praktische voorstel om bij woonerfborden een extra 15 km/uur-bord te plaatsen. Dat was aanleiding voor woonERFgoed om nogmaals bij de landelijke politiek te pleiten voor de geleidelijke invoering van  één duidelijk bord.

In andere gemeenten gaan bezorgde burgers met flyers aan de slag. Gemeenten pakken dit soms op via hun website. Zie onze voorbeeld-flyer.

Mens als maat
Het belang van een lage maximumsnelheid is in het verleden door diverse onderzoekers benadrukt. Reeds in 1996 heeft hoogleraar Asmussen in ‘Mens – Maat der dingen’ benadrukt dat bij gemengd gebruik van de straat de snelheid van het verkeer stapvoets (hoogstens 15 km/uur) moet zijn.

In het kader van Blijf Veilig Mobiel zijn de nadelen van modieuze vormen van shared space geformuleerd: waar autoverkeer met 30 km/uur wordt gemengd met kwetsbare straatgebruikers, drukt autoverkeer mensen van de straat.

Technologische ontwikkelingen
Meer duidelijkheid over het karakter van woonerven en de lagere maximumsnelheid past ook in komende ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechnologie als ISA (Intelligente snelheidsaanpassing), integratie in navigatieapparatuur (TomTom) en experimenten met zelfrijdende auto’s.  Het is belangrijk om maximumsnelheden goed vast te leggen in de landelijke snelhedenkaarten.

Een maximumsnelheid betekent overigens niet dat je dat maximum altijd kunt rijden. Centraal in de wegenverkeerswet staat als eerste gedragsregel (art. 5) dat het ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt. Zeker op woonerven betekent dit: alert zijn op bijvoorbeeld spelende kinderen. Deze richtlijn zou in landelijke snelheidscampagnes meer aandacht kunnen krijgen. En tenslotte, hoe hard is 15 km/uur eigenlijk? Het is de snelheid van gewoon rustig fietsen door de stad.

Meer over woonerven en onze integrale 3E-aanpak om de leefbaarheid in die wijken te verbeteren is te vinden op onze woonerfpagina.

MENSenSTRAAT benadert Tweede Kamer over voetgangersbeleid

De afgelopen maanden heeft MENSenSTRAAT via het Charter for Walking met succes de aandacht gevestigd op het belang van voetgangersbeleid en veilige en uitnodigende ruimte voor gezonde mobiliteit op straat. Het is duidelijk dat er op dit punt ook behoefte is aan een actieve landelijke overheid.

In het nieuwe regeerakkoord is het Manifest Verkeersveiligheid richtinggevend verklaard. De regering wil een substantiële investering doen “in veiligere infrastructuur en beter onderhoud, met name op het onderliggend wegennet en fietsinfrastructuur”. Dat lijkt goed nieuws. Maar waar blijft de goede en veilige voetgangersruimte? In het Manifest Verkeersveiligheid is daar geen aandacht voor. Dat is ook wel verklaarbaar: tussen de 32 logo’s van afzenders op de voorpagina van het Manifest zien wij geen partij die opkomt voor de belangen van de lopende mens, voor veilige en uitnodigende ruimte voor ieder van jong tot oud. Wel een Fietsersbond en Motorrijdersvereniging, maar geen Voetgangersvereniging.

Zo blijkt weer: ‘als je niet aan tafel zit, sta je op het menu‘. Intussen verloedert de loopruimte en wordt deze in gebruik genomen door argeloos geparkeerde auto’s en steeds meer fietsen. Volgens voorzitter Jan Torenstra van MENSenSTRAAT ontbreekt het aan liefdevolle aandacht voor de lopende mens.

Brief
Dat was aanleiding voor ons om een brief te schrijven naar het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid (AOV) van de Tweede Kamer. Daar staat een vergadering op het programma op donderdagmiddag 14 december. In de toegevoegde notitie laten wij zien dat het belang van lopen groter is dan velen denken, zowel utilitair als recreatief, en dat de veiligheid van voetgangers op straat ook aandacht verdient.

Wij roepen in onze brief de Tweede Kamer op om ook een uitnodigende en veilige ruimte te bieden aan de voetganger en zo gezonde mobiliteit te stimuleren. Daarnaast vragen wij om ondersteuning van de overheid, om het mogelijk te maken ons (vrijwilligers)werk te professionaliseren. Daarbij brengen wij in herinnering dat de overheid voorheen de Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang ondersteunde. En wij verwijzen naar de statuten van VVN en uitspraken van Minister Netelenbos.

Het spreekt voor zich dat wij deze standpunten ook inbrengen bij de brede verkeersveiligheidscoalitie, die wij tevens om steun vragen voor onze voorstellen.

Eindhoven, Tilburg en Rijksbouwmeester ondertekenen Charter for Walking

Op uitnodiging van MENSenSTRAAT hebben Eindhoven en Tilburg op 13 september als eerste gemeenten in Nederland het Charter for Walking ondertekend. De gemeenten verklaren hiermee dat zij zich willen inzetten voor een goed voetgangersbeleid. Het Charter werd door wethouder Mary Ann Schreurs (Eindhoven) en wethouder Mario Jacobs (Tilburg). Een week eerder was het Charter ook al door Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Belangrijke stap
MENSenSTRAAT is erg blij met de steun van Eindhoven, Tilburg en de Rijksbouwmeester. ‘Wij hopen dat er nog veel gemeenten dit voorbeeld zullen volgen,’ zegt algemeen secretaris Janneke Zomervrucht. ‘Het Charter biedt een goede basis voor de ontwikkeling van een ruimtelijke beleidsvisie waarbij lopen een belangrijkere rol speelt. Wij zien de ondertekening dan ook als een belangrijke eerste stap in een landelijke beweging met steun van het Rijk.’

Het internationale Charter for Walking is een verklaring waarin overheden en organisaties beloven zich hard te zullen maken voor de belangen van voetgangers en wandelaars. Aan dit Internationale Charter is wereldwijd al veel steun betuigd. MENSenSTRAAT heeft een Nederlandse vertaling van het Charter gemaakt, die op 4 juli 2017 is gelanceerd op het eerste nationale voetgangerscongres Lopen loont. De Nederlandse vertaling bevat, als aanvulling op de internationale tekst, een aantal suggesties gericht op de Nederlandse praktijk, waarbij lopen en fietsen de smeerolie van de mobiliteit vormen.

Het Charter for Walking wordt ondersteund door Wandelnet, Rover, Fietsersbond, Natuur&Milieu , Milieudefensie en HappyStreets die mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de suggesties.

Het Charter wordt getekend. Van links naar rechts: Peter Jonquiere, stedenbouwkundige en lid van de kerngroep van MENSenSTRAAT, Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Janneke Zomervrucht, Algemeen Secretaris van MENSenSTRAAT

4 juli: Voetgangerscongres Lopen Loont

Op 4 juli wordt in Rotterdam  het voetgangersevenement Lopen Loont gehouden. Het eerste en enige vak-evenement waar lopen in alle facetten centraal zal staan. Er zal worden gewerkt aan integrale oplossingen die o.a. gezondheid, mobiliteit, verblijven, bewegen en leefbaarheid met elkaar combineren.

MENSenSTRAAT zal daar het Charter for Walking presenteren, primeur voor Nederland.

Met dit Charter, dat is ontwikkeld op een reeks wereldconferenties van Walk21, worden overheden en organisaties gevraagd zich uit te spreken voor meer aandacht voor de voetganger, zodat de positie van de voetganger wordt verbeterd.

Wereldwijd is dit Charter al door veel grote steden ondertekend, zoals Londen, Parijs, Sevilla, Wenen, Sydney, Teheran en Ottawa.

Op Lopen Loont zal naast Jim Walker, de initiatiefnemer van het Charter, ook de Rijksbouwmeester Floris Alkemade spreken. Onderzoeker Rob Methorst van MENSenSTRAAT zal worden geïnterviewd door hoogleraar planologie Henk Meurs.

Het belooft een  belangwekkend evenement te worden, en naar we hopen, de start van meer structureel beleid voor de voetganger.  Het wordt georganiseerd door Acquire Publishing.