Gemeentepolitiek

De gemeenten hebben een centrale rol bij het vormgeven van een duurzaam, veilig en gezond mobiliteitsbeleid. Goede voorzieningen voor lopen en fietsen zijn daarbij van belang, evenals stimulering van selectief autogebruik, het bevorderen van autodelen, een passend parkeerbeleid en goed openbaar vervoer.

Raadsverkiezingen 2014
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft MENSenSTRAAT de politieke partijen gevraagd om ruim aandacht te besteden aan het belang van veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten. In een email aan landelijke en gemeentelijke partijen deed MENSenSTRAAT suggesties op het gebied van verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, burgerparticipatie en verkeer rond scholen. Lees hier de volledige tekst.

Voetgangersbeleid
Om gemeenten te helpen bij het ontwikkelen van voetgangersbeleid is in 2014 een waardevolle CROW publicatie verschenen, LOPEN LOONT. Deze publicatie gaf aanleiding tot een special van het blad Verkeerskunde met daarin een bijdrage van MENSenSTRAAT.

Uitnodigend voor ouderen
Het belang van aandacht voor de openbare ruimte is voor gemeenten de laatste jaren groter geworden. De ontwikkelingen op het gebied van de WMO en het langer thuis wonen van ouderen brachten ons ertoe om een ouderennotitie te ontwikkelen. De gemeentelijke regie over ouderenzorg geeft verplichtingen, maar ook kansen. In december 2014 is een projectplan ‘Opplussen’ opgesteld en is in samenwerking met VeiligheidNL de ouderennotitie aangevuld. Daarin wordt bijvoorbeeld aangegeven wat de kosten van valpartijen op straat zijn en hoe belangrijk het is dat straten goed worden onderhouden. Van alle voetgangers die op straat of op de stoep zijn gevallen, geeft 56% aan dat de slechte toestand van het wegdek de directe oorzaak is van hun val (volgens onderzoek van VeiligheidNL).

Notitie LEEFsteden
Samenwerking met andere belangengroepen zoals Fietsersbond, Rover, Milieudefensie, Wandelnet en Longfonds leverde integrale adviezen op voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Charter for Walking
Op de voetgangersconferentie Lopen Loont werd onze Nederlandse vertaling van het internationale Charter for Walking gepresenteerd in de vorm van een speciale conferentieuitgave. Dit Charter is wereldwijd een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van voetgangersbeleid.

Tips voor lokaal voetgangersbeleid
Het algemene beleidskader van het Charter, aangevuld met praktische tips voor het van de grond krijgen van lokaal voetgangersbeleid, is een mooie basis. In samenwerking met de coalitie LEEFsteden zijn suggesties voor de Nederlandse praktijk toegevoegd. Daarin pleiten wij nadrukkelijk voor een ondersteunende rol van de landelijke overheid.