MENSenSTRAAT Najaarsbijeenkomst 2014

Tijdens de najaarsbijeenkomst op donderdagmiddag 30 oktober 2014 was het netwerk MENSenSTRAAT te gast bij kennisplatform KpVV/CROW in Utrecht. Wegens verbouwingswerkzaamheden in Utrecht werd de bijeenkomst gehouden in het nabijgelegen NH hotel. Op deze bijeenkomst stond de lobby voor het verbeteren van de positie van de voetganger centraal. Het motto was: ‘Hoe gaat het beter lopen in Nederland?’ Hieronder een kort verslag van het programma.

Mededelingen van de voorzitter
Jan Torenstra opent de bijeenkomst en doet verslag van recent overleg in het kader van het ‘opplussen’ van de woonomgeving voor ouderen.
Met Veiligheid.nl wordt samengewerkt over eenzijdige ongevallen van voetgangers op straat.
Via contacten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Directie Woon- en Leefomgeving) wordt onderzocht of er in een aantal gemeenten een proef kan worden gestart, gericht op het opplussen van de woonomgeving.

Nieuwe CROW publicatie ‘Lopen Loont’
Emile Oostenbrink van het CROW schetst de inhoud en de mogelijkheden. De publicatie ‘Lopen loont’ biedt gemeenten een kennisbasis om de voetganger in de openbare ruimte goede aandacht te geven. Dat betekent niet dat die aandacht voor de voetganger er ook meteen zal komen. Veel gemeenten hebben nog geen voetgangersbeleid, en bij veel uitvoerders ontbreekt het aan expertise en oog voor de voetganger. Van de publicatie zullen gemeenten vaak maar één exemplaar bezitten, en voor particulieren is deze te duur. Veel lobby door maatschappelijke organisaties, op diverse schaalniveaus, zal nodig zijn.

Landelijke lobby voor mensen op straat (Peter Jonquière)
Voortbouwend op zijn wordt de verdere positionering verkend. Hoe mobiliseer je voetgangersbelangen? Ergernis wordt individueel op straat ervaren, maar waar en hoe kan dit gekanaliseerd worden? Het gaat daarbij om meer dan verkeersveiligheid. Voor gezondheid, zelfstandige mobiliteit, sociale samenhang gaat het om de aantrekkelijkheid, de kwaliteit van de straat en van de openbare ruimte in het algemeen. Ben je daarbij bezig met kleine aanpassingen of gericht op een grote ambitie. In het verlengde daarvan, op wie richt je je: rijk, gemeenten, verzekeraars, publieke opinie.

Aanhaken bij initiatief Tweede Kamer?
Ankie van Dijk van Wandelnet wijst op ’Stap Vooruit’, een wandelinitiatief in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk komt de behandeling in het begin van 2015. Wij kunnen proberen om dit initiatief te versterken en hiermee meer oog voor wandelen vanaf de voordeur te krijgen.

Een digitale petitie?
Reinder Rustema wijst op de mogelijkheden van een digitale petitie. Een inspirerend voorbeeld is de petitie tegen scooteroverlast. Op onze website hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Bij toepassing is het belangrijk om een voetgangersprobleem scherp te benoemen. Aan het eind wordt in informele groepjes verder overlegd over de mogelijkheden om hieraan een vervolg te geven.

Voorjaarsbijeenkomst en uitgebreid verslag
De Voorjaarsbijeenkomst 2015 zal waarschijnlijk worden gehouden op donderdagmiddag 19 maart. Nadere bijzonderheden hierover zoals de locatie en het thema volgen in januari in de volgende nieuwsbrief. Vrienden van MENSenSTRAAT ontvangen in januari ook een uitgebreider verslag. Wilt u deze nieuwsbrief en/of het uitgebreide verslag ontvangen, stuur dan een email naar info@mensenstraat.nl.