Samenwerken: Lobby voor gezonde mobiliteit doe je niet alleen

In januari 2019 is op initiatief van Wandelnet, CROW en Ministerie van I&W een  samenwerkingsverband gestart van een groot aantal organisaties op het gebied van verkeer, leefomgeving, gezondheid, sport, milieu, recreatie en landschap. Het doel is te komen tot een . Dit om lopen te stimuleren en de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte te verbeteren. Zo’n samenwerkingsverband is eerder toegepast op fietsgebied onder de naam ‘Tour de Force’.

Een aantal gemeenten en provincies heeft al toegezegd dit loop-initiatief te ondersteunen.  MENSenSTRAAT is hierbij natuurlijk ook betrokken. Wij kunnen geen financiële bijdrage leveren, maar wel een inhoudelijke. Overigens zijn wij van mening dat er nog meer expertise kan worden aangeboord, bijvoorbeeld via Milieudefensie, dat nog niet is vertegenwoordigd. Ook missen we binnen het samenwerkingsverband nog aandacht voor het recreatieve ‘lopen’ van kinderen, de ruimte voor spelen op straat en het ‘verblijven’. Wij zullen ons er voor inzetten dat deze invalshoek ook op tafel komt. Het Platform Ruimte voor Lopen zal eind van dit jaar officieel van start gaan.

Samenwerken
Over samenwerken gesproken: dat is een wezenskenmerk van MENSenSTRAAT.  Al vanaf onze oprichting organiseren wij netwerkbijeenkomsten als vorm van verkennende samenwerking. Het begon in 2013 met en bij de ouderenbond ANBO, en verder kwamen wij o.a. bijeen bij de Fietsersbond, KpVV/CROW, Rover, SWOV en een aantal gemeenten. Op de website staat een overzicht.

Wandelnet is de eerste organisatie waarmee sinds zomer 2015 de samenwerking structureler is geworden. Samen waren wij te gast bij de ANWB, waar wij ons lieten informeren over hun project Verkeer in de Stad. Daarna is een reactie vanuit voetgangersperspectief opgesteld. Dit document kan nuttig zijn bij de lokale inzet van het Charter for Walking.

Gezond en duurzaam
Eind 2016 is een brede coalitie voor actieve, gezonde en duurzame mobiliteit ontstaan, waar MENSenSTRAAT deel van uitmaakt. De andere organisaties zijn de Fietsersbond, Wandelnet, ROVER, Milieudefensie en Natuur&Milieu. Ten behoeve van  de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de coalitie aan CE Delft opdracht gegeven om een benchmark te ontwikkelen voor 30 gemeenten. Deze benchmark geeft de huidige situatie van gemeenten weer op het gebied van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit en geeft een indicatie van de noodzaak en kansen op ontwikkeling richting duurzame en leefbare steden.

Ter gelegenheid van de van de Provinciale verkiezingen verschijnt in maart 2019 een notitie met aanbevelingen aan de provincies voor actief, gezond en duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook steunt deze coalitie het Charter for Walking en heeft zij bij de Nederlandse versie van het Charter for Walking de appendix met aanbevelingen voor de Nederlandse praktijk geformuleerd.

Veilig Verkeer Nederland
Een samenwerking voor (verkeers)veilige ruimte is helaas nog niet tot stand gekomen. Na de welwillende reactie van de Minister op onze brief hebben wij het bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) uitgenodigd voor verkennend overleg bij de SWOV. Helaas gaf VVN opnieuw voor voetgangers en spelende kinderen.