Nieuwsbrief 15 • maart 2021

In deze 15de nieuwsbrief heten wij weer een groot aantal nieuwe vrienden welkom. Wij laten zien hoe wij als vrijwilligers werken aan veilige en aantrekkelijke ruimte voor mensen op straat. Jullie kunnen daaraan meehelpen: financieel, in je buurt en in de landelijke organisatie.

Word lokaal actief en geef de straat terug aan de mensen!
Vanaf de oprichting in 2013 is het vrijwilligersnetwerk MENSenSTRAAT vooral landelijk actief geweest. Lobbyen in de Tweede Kamer, netwerkbijeenkomsten met andere organisaties, de lancering van het internationale Charter for Walking in Nederland etc. Recent speelden we een rol in het boek Het Recht van de Snelste van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet. Maar om ons doel te bereiken, is nadrukkelijk ook een lokale benadering nodig. Lokaal kunnen we de basis leggen voor veilige ruimte op straat voor gezonde mobiliteit, om te lopen en te spelen bij de voordeur. Hoe je mee kunt doen? Lees verder in ons nieuwsbericht.

Landelijke samenwerking
Samen met Marco te Brömmelstroet (professor Urban Mobility Futures) verkennen wij op dinsdagmiddag 11 mei met andere organisaties de landelijke belangenbehartiging voor voetgangers en spelende kinderen. Wij hopen dat dit ook kan bijdragen aan de versterking van de actie Geef de Straat Terug. Heb je daarover goede adviezen of wil je bijdragen aan onze landelijke organisatie, kijk dan op onze website.

In gesprek met VVN over veilige ruimte op straat
Begin dit jaar hebben wij twee keer online overleg gevoerd met VVN. In het eerste overleg is teruggeblikt op de koerswijziging in 2012. Wij hebben geprobeerd duidelijk te maken wat voor schade toen is aangericht en waarom we in 2013 MENSenSTRAAT hebben opgericht: om de brede kijk op verkeersveiligheid en het gedachtegoed van de Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang te beschermen en relevante netwerken te herstellen. In het gesprek is door VVN erkend dat die koerswijziging niet zo ‘sjiek’ is verlopen. Eerder was in het blad Verkeerskunde door ons inhoudelijke kritiek geleverd op die nieuwe koers van VVN. In het kader van een tweede overleg werden wij uitgenodigd om aanbevelingen voor beter toekomstig beleid aan te dragen. Onze suggesties zijn te vinden via de publicatie-pagina op onze website.

Met kennis van zaken
Vorig jaar konden wij de gereedschappen van de universitaire stratenmaker Boudewijn Bach via onze website aanbieden. Deze keer komt het levenswerk van Dr Rob Methorst (bestuurslid van MENSenSTRAAT) beschikbaar. Zijn proefschrift bevat veel praktische kennis die kan helpen om een einde te maken aan de achterstelling van de voetganger in mobiliteitsland.

En verder…

bespreekt lector Ploos van Amstel het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het bereikbaarheidsbeleid. Het beleid zou meer gericht moeten zijn op spreiding, thuiswerken en een slim verstedelijkingsbeleid. En nabijheid maakt ook meer bereikbaar.

…had Jesse Frederik van de Correspondent al in 2018 uitgerekend dat veel problemen kunnen worden opgelost als we voor het auto-parkeren gewoon een marktprijs vragen.

…nodigt stedenbouwkundige Miranda Thüsh uit tot discussie over de stoep.
Helaas ontbreekt een verwijzing naar het woonerf als oplossing voor situaties waarin de stoep te weinig ruimte biedt aan al de mooi in kaart gebrachte functies.

…maakt stedenbouwkundige Annemieke Molster niet alleen een mooi boek over lokaal voetgangersbeleid maar voert zij in Friesland samen met Voetlicht ook actie tegen obstakels.

Tenslotte: als je verder wilt lezen over onze activiteiten, dan is een rondreis op Wikipedia misschien een leuk idee. Start hier en volg de links. Heb je na afloop vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons op info@mensenstraat.nl.