Links

(Klik hier voor buitenlandse links…)

Anbo
Grootste belangenorganisatie voor senioren. In 2011 is het project Blijf Veilig Mobiel door de Europese Commissie aangemerkt als een van de meest succesvolle projecten voor verkeersveiligheid van senioren. www.anbo.nl

ANWB
IJvert voor meer autowegen en minder lasten voor automobilisten, maar ook voor meer ruimte voor de natuur en voor recreatie in de directe woonomgeving. Ook heeft de ANWB oog voor het belang van veiligheid in de buurt.

Bureau Omgeef
Ontwerpbureau voor levendige wijken, is gespecialiseerd in participatief ontwerpen voor de openbare ruimte.
www.omgeef.nl

CROW
Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. www.crow.nl

Fietsersbond
Belangenorganisatie voor fietsers, zowel recreatief als utilitair. Zet zich o.a. in voor meer fietsgebruik, wat weer gunstig is voor een plezierig leefklimaat in steden en dorpen.  www.fietsersbond.nl

Jantje Beton
Wil dat kinderen gewoon de deur uit kunnen om te gaan en te spelen waar zij dat willen. www.jantjebeton.nl

Kenniscentrum Shared Space
Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, en niet met regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van shared space. Het leidt tot interessante verkeeroplossingen. Maar of die ook gunstig uitpakken voor kwetsbare verkeersdeelnemers in woonstraten, is wel een punt van discussie.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer
Voorziet de decentrale overheden van kennis bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoerbeleid. www.kpvv.nl

Milieudefensie
Streeft naar een duurzame, schone wereld waarin het draagvermogen van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. www.milieudefensie.nl

Natuur en Milieu
Zet zich in voor een duurzame en gezonde  wereld. www.natuurenmilieu.nl

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Kennisinstituut dat een vitale samenleving nastreeft, waarin iedereen actief is. Van jong tot oud, welke levensstijl je ook hebt. www.nisb.nl

Platform31
Kennisorganisatie voor stad en regio. Veel informatie en publicaties over wonen, werken, ruimtelijke ordening, duurzaamheid. www.platform31.nl

ROVER
Rover is een vereniging van en voor reizigers die zich inzet voor goed openbaar vervoer en een groter OV-aandeel in de totale mobiliteit.  Als belangenbehartiger gebruikt Rover publiciteit en protestacties om verbeteringen in het OV te bewerkstelligen. Hiermee is Rover sinds 1971 dé stem van de reiziger. www.rover.nl

Ruimte voor de Jeugd
Platform van organisaties en professionals uit diverse werkvelden. Samen maken zij zich sterk voor spelen, jeugdparticipatie en zelfstandige mobiliteit in een kindvriendelijke omgeving (binnen en buiten). www.ruimtevoordejeugd.nl

Veilig Verkeer Nederland
Streeft naar verkeersveilige straten voor iedereen. Zwaartepunt is een meldpunt voor onveiligheid. www.veiligverkeernederland.nl

Voetgangersbeweging
Vlaamse organisatie die op diverse manieren opkomt voor voetgangers. www.voetgangersbeweging.be

Wandelnet
Belangenbehartiging voor alle (recreatieve) wandelaars in Nederland. Minder aandacht voor het utilitaire wandelen in de woonomgeving. www.wandelnet.nl

WoonERFgoed
Het netwerk voor het behoud en de verbetering van de verblijfskwaliteit van woonerven en woonstraten. www.woonerfgoed.nl