Nieuwsbrief 19 • december 2022

MENSenSTRAAT
Nieuwsbrief 19 • december 2022

Onze inbreng op het Voetgangerscongres
Op de jaarlijkse voetgangers-conferentie op 13 oktober 2022 nam onze algemeen secretaris Rob Methorst de aanwezigen aan de hand van zijn proefschrift mee in een uitgebreide verkenning van het voetgangersdomein. Hij benadrukte dat vooral het gewone lopen en verblijven in woongebieden nog steeds onderbelicht is. Hierover heeft MENSenSTRAAT samen met Mobycon een inzending gedaan voor de Loopaward.

Aan het eind van de presentatie door het CROW over woonerven benadrukten de aanwezigen bijna unaniem dat het woonerf een kansrijke oplossing is voor de toekomst.

Internationale presentaties ‘Verkenning van het Voetgangersdomein’
Het MENSenSTRAAT-gedachtengoed werd middels het proefschrift “Exploring the Pedestrians’ Realm” van Rob Methorst gepresenteerd op verschillende congressen: WALK21-Ireland (Dublin, 20-23 september), het Nationaal Voetgangerscongres (Zwolle, 13 oktober) en het ICTCT congres in Gyór (Hongarije, 25-28 oktober).

Tijdens de openingssessie van WALK21-Ireland kreeg Rob Methorst de WALK21 Award voor zijn internationale inspanningen om kennis over voetgangers te versterken. Tijdens het congres was er meermalen aandacht voor de inhoud van het proefschrift. Er was veel waardering voor de bredere kijk op de rol en risico’s van de voetganger, in het bijzonder wat betreft het belang van verblijven in de openbare ruimte, het verborgen maar zeer omvangrijke probleem van val-ongevallen van voetgangers, en samenhangende strategie en maatregelen.

PATH petitie voor COP27 Klimaattop in Egypte:
Sleutelrol voor lopen
De internationale coalitie PATH (Partnership for Active Travel and Health) heeft regeringen en gemeenten opgeroepen om zich echt in te zetten voor lopen en fietsen als een belangrijke oplossing voor de uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en gelijkheid waarmee we worden geconfronteerd. WALK21 is één van de initiatiefnemers. Zij vroeg MENSenSTRAAT om de petitie mede te ondertekenen. Dat hebben wij uiteraard gedaan, net als de Voetgangersbeweging, Voetgangersvereniging Nederland en Wandelnet. Zo vormden de Nederlandse voetgangersorganisaties gezamenlijk een front in de klimaataanpak.

Werksessie ‘Rechtvaardige Straat’ en project ‘Autonoom en Zelfverzekerd’
Het boek ‘Het Recht van de Sterkste’ van Marco te Brömmelstroet en Thalia Verkade heeft een vervolg gekregen middels het project ‘Autonoom en Zelfverzekerd’ en de werksessie ‘De Rechtvaardige Straat’ op 27 september in Ede.

De Rechtvaardige Straat is een vervolg op onze doorstart-bijeenkomst voor Geef de Straat Terug op 11 mei 2021. Er is een voorlopige website en veel organisaties hebben al steun betuigd.

Beide projecten hebben als doel de positie van de mens te voet van jong tot oud te verbeteren. MENSenSTRAAT ondersteunt beide projecten van harte.

CROW besteedt uitgebreid aandacht aan de voetganger
Het CROW is tegenwoordig zeer actief als het gaat om de verbetering van de positie van de voetganger in het verkeer en in de openbare ruimte in het algemeen. Er worden flinke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van een Ontwerpwijzer Voetganger en onderzoek naar de toepassing van de zebra als voetgangersoversteekplaats. Voor het laatste is er een enquête onder gemeenten gehouden en wordt er in november een Expertsessie georganiseerd, waar MENSenSTRAAT aan deelneemt.

En verder…
• …zal op 6 december de Tweede Kamer nogmaals aandacht geven aan de maximumsnelheden in verblijfsgebieden en zogenoemde grijze wegen (GOW30). MENSenSTRAAT lobbyt actief voor het opnemen van 15 km/uur als maximumsnelheid op straten zonder trottoir. Kijk hier voor meer info.
• …heeft MENSenSTRAAT een nieuwe notitie uitgebracht: ‘Voetganger, we zijn het allemaal’. Hierin wordt op bondige wijze uiteengezet hoe wij tegen (de belangen van) voetgangers aankijken. De notitie is hier te downloaden.
• …heeft MENSenSTRAAT in het afgelopen halfjaar een drietal studenten op weg geholpen met hun afstudeeronderzoeken en drie bewonersgroepen geholpen met informatie. Daarnaast heeft MENSenSTRAAT ook kennis geleverd voor een gemeentelijk en een provinciaal plan.
• …adviseert ook het grote Ingenieursbureau Sweco lagere snelheden en vooral maatwerk. Voor straten met fietsen en auto’s is de geadviseerde maximumsnelheid 20 km/uur. Waar je kinderen op straat wilt zien spelen is dat maximaal 5 km/uur.
• …wordt in Barcelona met plantenbakken en een pot verf de leefkwaliteit van de straat aangepakt. Martine de Vaan van Citydeal Ruimte voor Lopen ging kijken.